§ 1

Dom Studenta jest integralną częścią Uczelni, miejscem zamieszkania, nauki i wypoczynku studentów do tego uprawnionych.

§ 2

Ogół mieszkańców DS jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców, która działa w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i kierownictwem DS.

RADA MIESZKAŃCÓW
§ 3

1. Rada Mieszkańców jest organem kolegialnym, wybieranym w wyborach powszechnych przez wszystkich studentów zamieszkujących Dom Studenta.

2. Kadencja Rady Mieszkańców trwa 2 lata. W jej skład wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.

ZADANIA RADY MIESZKAŃCÓW
§ 4

Rada Mieszkańców:

1) Współuczestniczy w przyznawaniu miejsc w Domu Studenta

2) W porozumieniu z administracją DS. organizuje wydawanie i przyjmowanie wniosków studentów o przyznanie miejsca w DS, których druk stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

3) We współpracy z kierownikiem DS dokonuje przydziału pokoi

4) Jest współorganizatorem życia społeczności studenckiej na terenie DS.

5) Wyznacza osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku

KOMISJE MIESZKANIOWE
§ 5

1. Miejsca w Domu Studenta przydziela Komisja Mieszkaniowa, w której skład wchodzi:

1) Rada Mieszkańców

2) Przedstawiciel administracji DS.

2. Miejsca w DS przydzielane są na rok akademicki.

3. Od decyzji Komisji Mieszkaniowej studentom przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni do Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej

4. W skład odwoławczej Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1) Przedstawiciel Rady Mieszkańców

2) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

3) Kierownik Osiedla Studenckiego

5. Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni.

6. Komisja Mieszkaniowa ma prawo ustalić listę rezerwową studentów, którzy będą kwaterowani w przypadku zwolnienia się miejsc w DS.

PRZYDZIAŁ MIEJSC W DOMU STUDENTA
§ 6

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Miejsca w DS. przydzielane są studentom na ich pisemny wniosek.

3. Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski o przydzielenie miejsca w DS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca. Studenci kontynuujący naukę na kolejnym roku akademickim składają wnioski w terminie do dnia 30 czerwca.

4. Po otrzymaniu przydziału miejsca student jest zobowiązany uzgodnić z administracją DS numer pokoju, w którym chce zamieszkać. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie zakwaterowany w pokoju wyznaczonym przez administrację DS.

5. Student, który otrzymał miejsce w domu studenta powinien zakwaterować się najpóźniej do dnia 7 października.

6. W przypadku rezygnacji z miejsca w DS przed rozpoczęciem roku akademickiego , student jest zobowiązany powiadomić o tym administrację do 15 lipca.

7. W przypadku rezygnacji z miejsca w DS w trakcie roku akademickiego student jest zobowiązany do powiadomienia administracji o terminie wykwaterowania, co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

8. W przypadku rezygnacji z miejsca w DS i nie powiadomienia administracji o powyższym we wskazanych w ust. 6 i 7 terminach, student może zostać obciążony należnością za niewykorzystane miejsce, w wysokości stanowiącej równowartość 1-miesięcznego kosztu jego utrzymania.

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENTA
§ 7

1. Student ma prawo do:

1) Korzystania z pomieszczeń i urządzeń ogólnego użytku

2) Składania wniosków i uwag w administracji DS oraz na ręce członków Rady Mieszkańców

3) Składania odwołań od decyzji i postanowień Rady Mieszkańców oraz kierownictwa DS. do Prorektora ds. Studenckich

2. Do obowiązków studenta należy:

1) Dbanie o wyposażenie zajmowanego pokoju

2) Dbanie o czystość pomieszczeń ogólnego użytku

3) Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.

4) Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu, narkotyków, hazardu, hałaśliwego zachowania, organizowania imprez bez zgody administracji DS.

5) Przestrzeganie zapalenia tytoniu

6) Przestrzeganie zakazu demontażu mebli i urządzeń, samowolnego przestawiania mebli, montowania własnych zamków i wymiany kluczy.

7) Przestrzeganie czasu trwania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00

8) Uiszczanie do 15 dnia każdego miesiąca opłaty za zajmowane miejsce

9) Przestrzeganie zakazu trzymania zwierząt

3. Student ponadto powinien:

1) Opuszczając akademik każdorazowo pozostawić klucz w recepcji

2) Na żądanie pracowników administracji DS., Rady Mieszkańców i pracowników recepcji okazać kartę mieszkańca a ważną legitymacją studencką

3) Na bieżąco zgłaszać do administracji DS. lub w recepcji zauważone usterki techniczne.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 8

1. Mieszkańcy Domu Studenta nie mogą bez zgody administracji dokonywać zmian w wyposażeniu pokoi
i w pomieszczeniach ogólnego użytku.

2. Mieszkańcy nie mogą bez zgody administracji i Rady Mieszkańców samowolnie zmieniać miejsce zakwaterowania lub pozwalać na zamieszkanie w pokojach osobom nie uprawnionym.

3. Administracja dokonuje zmiany zakwaterowania studenta w trakcie roku akademickiego w obrębie DS. w przypadkach uzasadnionych niniejszym regulaminem.

4. Wskazanym jest, aby przydzielone studentowi miejsce było wykorzystane przez cały okres jego zamieszkiwania w obrębie danego DS.

5. Odwiedzanie mieszkańców oraz organizowanie spotkań towarzyskich odbywa się za zgodą współmieszkańców pokoju do godziny 22.00, zaś w piątki i soboty do godziny 24.00

6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w recepcji dowodu tożsamości i podania numeru pokoju, do którego się udają.

7. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada osoba odwiedzana

8. Imprezy organizowane na terenie budynku DS. muszą być uzgadniane z kierownictwem DS. oraz Radą Mieszkańców i nie mogą zakłócać spokoju mieszkańców.

9. Organizatorzy imprez ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie organizowanych imprez

10. Administracja lub Rada Mieszkańców ma prawo przerwać imprezę, jeśli uzna, że w jakikolwiek sposób narusza ona postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa oraz, gdy jej przebieg zagraża zdrowiu lub życiu mieszkańców lub innych osób.

11. Student ponosi materialną odpowiedzialność za wyposażenie pokoju i mienia oddane do osobistego używania. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu DS, student jest zobowiązany do jej naprawienia, chyba, że szkoda ta powstała z przyczyn od niego niezależnych

POKOJE GOŚCINNE
§ 9
1. Pokoje gościnne tworzy administracja DS. w ramach posiadanych zasobów.

2. Administracja ma prawo dysponowania i rozdziału pokoi gościnnych.

3. Podczas wakacji letnich wolne pokoje studenckie mogą pełnić funkcję pokoi gościnnych.

4. Ceny za miejsca w pokojach gościnnych mogą być negocjowane w zależności od popytu/zapotrzebowania na noclegi/ oraz od ilości noclegów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
§ 10

1. Za naruszenie regulaminu DS. student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku:

1) Stwierdzenia, że przyznane miejsce jest wykorzystywane w sposób niezgodny z § 7 lub § 8 niniejszego regulaminu

2) Rażącego naruszenia norm współżycia społecznego w DS. i całym osiedlu mieszkaniowym

3) Rażącego naruszenia przepisów bhp, p. poż., sanitarnych i ochrony mienia

4) Zalegania z opłatami

2. Naruszenie przepisów regulaminu przez mieszkańców DS. upoważnia administrację i Radę Mieszkańców do :

1) Udzielenia ustnego ostrzeżenia studentowi

2) Skierowania wniosku o ukaranie studenta do Prorektora ds. Studenckich.

3. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu DS. , Komisja Mieszkaniowa ma prawo pozbawić studenta miejsca w DS. w trybie natychmiastowym.

4. Zasady postępowania dyscyplinarnego wobec studentów regulują stosowne przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz przepisy uzupełniające.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Przed zakwaterowaniem student powinien zapoznać się z regulaminem DS. i zobowiązać się do jego przestrzegania, potwierdzając własnoręcznym podpisem.

2. Przed wykwaterowaniem student zobowiązany jest dopełnić formalności związane z wymeldowaniem, zwrócić pobraną pościel i sprzęty, uregulować zobowiązania finansowe i pozostawić pokój w należytym porządku.

§ 12

Przepisy niniejszego Regulaminu mają również zastosowanie do studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego.